Ingredients

Polydimethylsiloxanes, Siloxanes, Alkymethyl Siloxanes